Andraščíkov literárny Bardejov 2013

Dňa 25. septembra 2013 sa v priestoroch školskej knižnice Hotelovej akadémie J. Andraščíka v Bardejove uskutočnilo vyhodnotenie XII. ročníka literárnej súťaže stredoškolákov Andraščíkov literárny Bardejov. Do XII. ročníka ALB sa zapojilo 5 bardejovských stredných škôl – Gymnázium Leonarda Stöckela, Obchodná akadémia, Spojená škola J. Henischa, Spojená škola Štefánikova 64 a Hotelová akadémia J. Andraščíka, ktoré do súťaže poslali práce 14 študentov. Porotcami súťaže boli renovovaní vysokoškolskí pedagógovia prof. PhDr. Ján Gbúr CSc., dekan FF UPJŠ v Košiciach a prof. PhDr. Marta Součková, PhD., vedúca Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na FF Prešovskej univerzity. Obidvaja porotcovia zhodne skonštatovali, že v tomto ročníku súťaže mali jasnú kvalitatívnu prevahu prozaické práce nad poetickými, inými slovami kategória prózy mala vyššiu úroveň než kategória poézie.
Okrem súťažiacich a ich pedagógov sa vyhodnotenia súťaže zúčastnili aj ďalší milovníci literatúry z radov študentov, ktorí mali záujem získať nové poznatky o tvorivých trendoch v literatúre, pretože vyhlásenie výsledkov súťaže bolo spojené s odborným seminárom. V rámci seminára odzneli ukážky ocenených prác a porotcovia sa vyjadrili nielen k oceneným prácam, ale aj ku všetkým ostatným. Účastníci si pochvaľovali príjemnú komornú atmosféru školskej knižnice a inšpiratívne podnety členov poroty.
Výsledky :
Poézia :
1.miesto - neudelené
2.miesto - Katka Jurčišinová–Kukľová, OA Bardejov
3.miesto - Monika Romanová, GLS Bardejov, Romana Komorníková, SŠ Štefánikova 64
Próza :
1.miesto - Dávid Kohút, GLS
2.miesto - Dominika Šivecová, Hotelová akadémia J.Andraščíka
3.miesto - Milan Henkrich, GLS