Z našej histórie ...

    V Bardejove koncom 14. a začiatkom 15. storočia rastie záujem o zriadenie školy. Keďže Bardejovčania považovali vzdelanie za veľmi dôležité v živote a vedeli, že keď chcú hospodársky prosperovať, musia mať školu, v ktorej sa ich deti budú učiť. Rozvoj obchodu núti bardejovských mešťanov nadobúdať vyššie vzdelanie pre svoje povolanie. Podobne aj rozvoj remesiel núti cechy, aby ich volení členovia vedeli čítať a písať. Z týchto dôvodov bola v Bardejove zriadená mestská škola, o ktorej prvá zmienka sa nachádza v účtovnej mestskej knihe z 10. decembra 1434.
     Po roku 1887 nastáva v Bardejove reorganizácia remesiel. Tá si vyžiadala založenie učňovskej školy, ktorú zriaďuje Živnostenské spoločenstvo pri chlapčenskej katolíckej ľudovej škole. Jej úlohou bolo vychovávať učňovskú mládež nielen z mesta, ale aj z celého okolia. Sústreďovali sa v nej žiaci, ktorí pracovali u jednotlivých remeselníkov, obchodníkov, učni z Maukschovej továrne a Hölzlovej rezbárskej dielne. Situácia v škole bola však nepriaznivá. Jednak kvôli nezáujmu o remeslá, finančným problémom a v nemalej miere k tomu prispela aj nekvalifikovanosť učiteľov z ľudovej školy. Mestská rada Bardejova informuje Ministerstvo školstva a náboženstva, ktoré 20. októbra 1903 poveruje samotné mesto Bardejov prevziať školu a zabezpečiť vyučovanie profesormi gymnázia. Týmto rozhodnutím sa úroveň učňovskej školy zvýšila.

     Po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa postupne rozvíja aj učňovské školstvo. Remeselníci a obchodníci združení v Živnostenskom spoločenstve riešia nielen organizačné a právne otázky remeselníkov a obchodníkov, ale starajú sa aj o prijímanie učňov, menovanie komisie pre záverečné tovarišské skúšky a vydávanie tovarišských listov.

     V roku 1926 došlo k zriadeniu učňovskej školy vo vtedajšej budove ľudovej školy. Dnes je to budova Základnej cirkevnej školy sv. Egídia. Učňovská škola existuje aj počas vojnových rokov (1039-1945), ale počet učňov poklesol. Roku 1947 bola učňovská škola v Bardejove zrušená, učni museli dochádzať do učňovskej školy v Prešove.

     V novodobých dejinách učňovského školstva je dôležitý dátum 1. september 1961, kedy vzniká Učňovská škola v Bardejove, ktorá je priamym predchodcom našej školy. Za prvého riaditeľa bol menovaný F. Hažír. V učňovskej škole bolo otvorených 5 tried týchto odborov: strojný zámočník, holič-kaderník, automechanik-opravár poľnohospodárskych strojov, predavač potravinárskeho tovaru. V škole vyučovali len dvaja stáli učitelia a 20 učiteľov bolo externých. Žiaci tri dni navštevovali školu, tri dni vykonávali odborný výcvik.

     Priestory bývalej ľudovej školy nevyhovovali potrebám učňovskej školy. Preto sa škola 20. októbra 1964 presťahovala do budovy bývalého Okresného súdu na Veternej ulici.

     V dôsledku racionalizácie siete stredných škôl v roku 2007 nastala pre školu významná zmena. Škola mení sídlo a sa sťahuje do priestorov bývalého SOU obuvníckeho na ulicu Pod Vinbargom 3. Školský rok 2007-2008 sa začal v nových priestoroch.

     Od 1. 1. 2009 so súhlasom zriaďovateľa mení Ministerstvo školstva SR názov školy na Hotelová akadémia Jána Andraščíka, ktorý v oveľa väčšej miere vystihuje zameranie, tradíciu i služby, ktoré v rámci mesta škola zabezpečuje a poskytuje.

Riaditeľka RNDr. Eva Čajková, PhD.
s logom Hotelovej akadémie Jána Andraščíka.
     11. 11. 2011 Hotelová akadémia Jána Andraščíka oslávila svoje okrúhle výročie – 50 rokov svojho vzniku. V mene zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja sa poďakoval všetkým, ktorí sa počas 50-ročnej histórie školy podieľali na pracovnom živote školy, MUDr. Peter Chudík.
MUDr. Peter Chudík po slávnostnom príhovore ďakuje riaditeľke školy
RNDr. Eve Čajkovej, PhD.
     Pozdraviť školu a jej zamestnancov prišli hostia: Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave Mgr. Jaroslav Ivančo, vedúca kancelárie prednostu Krajského školského úradu Mgr. Janette Langová, generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra v Bratislave PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. a prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.– dekan Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podporiť školu svojou účasťou prišli aj primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščák a prednosta obvodného úradu PhDr. Miroslav Mačej.
Vzácni hostia na oslavách 50 výročia vzniku školy.
     Pri príležitosti 50. výročia vzniku školy boli rozšírené vyučovacie možnosti školy o ďalšie odborné učebne. Súčasťou osláv sa stalo aj slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov, ktoré v poslednom čase nemohli byť školou využívané. Rekonštrukcia a zariadenie pavilónu odborných učební bola financovaná z fondov Európskej únie, z prostriedkov PSK a vlastných finančných zdrojov. Zrekonštruovaním priestorov škola získala: učebňu výpočtovej techniky, školskú knižnicu, 2 kabinety, 2 učebne varenia, 3 učebne stolovania a konferenčnú miestnosť.
Slávnostné prestrihnutie pásky – otvorenie zrekonštruovaných odborných priestorov.
Zrekonštrovaný pavilón odborných učební.
Pohľad na komplex budov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v roku 2011.