IKT v práci pedagógov

 
Projekt spolufinancovaný ESF, realizovaný v rokoch 2006 – 2008,
vyškolených bolo 120 pedagógov z rôznych typov škôl celého regiónu
Ciele projektu :
  • Získať základné počítačové zručnosti a zručnosti ovládania technických učebných pomôcok u učiteľov a výchovných pracovníkov škôl, školských zariadení, centier voľného času a iných inštitúcií v odvetví školstva v regióne Bardejov,
  • Rozšíriť doterajšie zručnosti v ovládaní informačných a komunikačných technológií na aplikačné programy, prácu s textom, obrázkami a grafmi, na tvorbu www stránok, prezentácií a podobne,
  • Nadobudnúť zručnosti v používaní dnes bežne dostupnej prezentačnej techniky (video, spätný projektor, dataprojektor, notebook).
 
Aktivity projektu :
  1. priebežné vzdelávanie pedagógov formou 10 šesťhodinových kurzov pod vedením lektorov
  2. vybavenie počítačovej učebne.
Cieľové skupiny :
  • Učitelia základných, stredných škôl a materských škôl,
  • Pedagogickí zamestnanci školských zariadení, ktorí vykonávajú mimoškolskú činnosť,
  • Výchovní pracovníci centier voľného času mládeže
  • Zamestnanci Združenej strednej školy Jána Andraščíka v Bardejove.