Zahraničná odborná prax
Malta 2014.

Projekt Catering and Hospitality Mobility Across Europe dáva žiakom Hotelovej akadémie možnosť zdokonaliť získané a nadobudnúť nové odborné gastronomické vedomosti, zručnosti a skúsenosti pobytom v krajine, ktorá je nám kultúrne, historicky aj geograficky vzdialená. Projekt je spracovaný v spolupráci s agentúrou Destination English Ltd na Malte a reaguje na nevyhnutnosť zvyšovania kvalifikácie v záujme lepšieho uplatnenia absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. Z odboru hotelová akadémia sa v dvoch turnusoch v letných mesiacoch 2014 zúčastní odbornej stáže v hotelových a pohostinských zariadeniach na ostrove Malta 14 študentov v pozíciách kuchár, čašník - servírka a recepčný. Potenciálni účastníci absolvujú výber na základe transparentne stanovených kritérií. Pobytom v zariadeniach cestovného ruchu v oblasti s dlhodobou tradíciou získajú žiaci možnosť konfrontovať svoju doterajšiu odbornosť. Počas štyroch týždňov budú žiaci zdokonaľovať všeobecné, odborné aj jazykové kompetencie podľa vopred vypracovaného plánu stáže. Plán, vypracovaný zúčastnenými partnermi, vychádza z požiadaviek školského vzdelávacieho programu pre hotelovú akadémiu a zároveň odráža potreby praxe v gastronomických a hotelových službách.
Každá skupina bude pracovať pod vedením tútora, povereného prijímajúcou stranou (pracovník - odborník na gastronómiu s pedagogickými skúsenosťami). Monitorovanie napredovania žiakov bude zabezpečené učiteľom odborných predmetov, ktorý ako zástupca vysielajúcej organizácie bude sprevádzať žiakov počas celého pobytu. Pridanou hodnotou mobility každého žiaka bude zdokonalenie komunikačných schopností v anglickom jazyku.