Predmetové komisie

PK slovenského jazyka  PK cudzích jazykov
PK odborných ekonomických predmetov  PK odborných gastronomických predmetov
PK ostatných spoločensko-vedných predmetov