Profil školy

    V súčasnosti patrí naša škola - Hotelová akadémia v Bardejove medzi stredné odborné školy s najväčším počtom žiakov v Bardejove. Ako jediná škola v okrese Bardejov, v stredisku cestovného ruchu, sa zameriava na gastronómiu, hotelierstvo, cestovný ruch, obchod a služby.

    Na našej škole študuje 424 žiakov, z toho 256 dievčat. Naša škola, ktorá pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti gastronomických a hotelových služieb a obchodu, má preto v tomto meste svoje opodstatnenie.
    Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe v škole, v Jedálni pod Vinbargom, v zariadení praktického vyučovania v Ľudovej jedálni a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Na škole, ktorá je jednoposchodová, v súčasnosti študuje 19 tried, z toho 10 tried žiakov v študijnom odbore hotelová akadémia, 1 trieda v študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu, 1,5 triedy v študijnom odbore obchod a podnikanie, 1,5 triedy v študijnom odbore čašník, servírka a v študijnom odbore kuchár 3 triedy, v študijnom odbore výživa a šport 1 trieda a v študijnom odbore obchod a informačné služby- medz.obchodné vzťahy 1 trieda.
    Na štúdium cudzích jazykov máme 2 učebne cudzích jazykov a novovybudované jazykové laborátórium. Ďalej máme dve výborne vybavené učebne informatiky. učebňu písania na stroji. Pre praktickú prípravu máme zriadené odborné učebne. Škola má vlastné 3 kuchyne, 2 jedálne, konferenčnú miestnosť, športovú halu, posilňovňu, atletickú dráhu a ihrisko s umelou trávou pre všetky typy loptových hier.
    Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú 5 kabinetov (odborných predmetov, cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry) a zborovňu. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. V suteréne školy sú žiacke šatne, kotolňa, sklad, dielňa pre potreby údržby a opráv na škole. V ďalšom období plánujeme zrekonštruovať školu, športový areál, jazykové učebne, odborné učebne pre študijné odbory.
    Zariadenie praktického vyučovania Ľudová jedáleň je blízko školy. Má adekvátne vybavenie pre zabezpečenie odborných činností v rámci odborného výcviku. Má osobitné kabinety pre majstrov odborného výcviku, 5 tried pre zabezpečovanie praktickej prípravy a spoločnú miestnosť pre stretnutia MOV so žiakmi a rodičmi. Naším cieľom je vybaviť ZPV modernejším strojovým zariadením. ZPV má 2 sklady na skladovanie surovín, materiálov a polotovarov, vybavenú cvičnú kuchyňu pre žiakov, 2 učebne stolovania, hygienické priestory (chlapci, dievčatá), kotolňu a dielňu, v suteréne sa nachádza aj malá telocvičňa (pohybové štúdio s hygienickým zariadením a sprchami).
    Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Zodpovedá za kvalitu a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Rada žiakov zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.