Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov Hotelovej akadémie J. Andraščíka Bardejov

Od februára 2010 do mája 2011 prebiehal v našej škole projekt modernizácie a rekonštrukcie zariadení a budov Hotelovej akadémie J.Andraščíka. Celkovou rekonštrukciou a stavebnými úpravami objektov školy sme chceli zlepšiť podmienky pre realizáciu vyučovacieho procesu na škole. V neposlednom rade takto znížime celkovú energetickú náročnosť školy. Modernizovali sme odborné učebne, učebne informatiky, bol opravený vykurovací systém, zateplená fasáda a vymenené okná.
V máji 2011 prebehlo kolaudačné konanie, ktorého výsledkom je rozhodnutie o ukončení rekonštrukcie a úradné povolenie využívania jeho výsledkov. Všetci sme úprimne radi, že od tejto chvíle sa prostredie pre našu prácu stalo ešte príjemnejším a modernejším.